Pharos zoekt eerstelijnszorgverleners en COPD-patiënten

Pharos zoekt op korte termijn voor drie verschillende projecten zorgverleners uit de eerste lijn en COPD-patiënten. Zij gaan graag in gesprek met veel mensen over veel onderwerpen.

Voorzien in behoefte

Pharos wil graag met zorgverleners en met COPD-patiënten in gesprek om te voorzien in de behoefte aan informatie en ondersteuning ten aanzien van zorg voor sociaal kwetsbaren. Waar liggen knelpunten in het verlenen van passende zorg en waarin zou Pharos kunnen ondersteunen? Ook wil Pharos graag patiënten vroegtijdig betrekken bij de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal. En daarna dit testen bij de doelgroep, voordat dit geïmplementeerd wordt in de praktijk.
Voor alle projecten is tenminste een reiskostenvergoeding beschikbaar en in een aantal gevallen ook een financiële vergoeding voor de tijdsinvestering.

Projecten

Het gaat om de volgende projecten:

Kennisdeelprogramma (ondersteuning professionals bij eerstelijnszorg aan vluchtelingen en statushouders)

  • Deelnemers aan een eenmalige focusgroep voor het kennisdelingsprogramma rond eerstelijns zorg, somatische problematiek rondom vluchtelingen en statushouders (duur 2,5 uur; plaats Utrecht; maart/april)
  • Deelnemers aan een eenmalige focusgroep voor het kennisdelingsprogramma rond seksuele gezondheid van vluchtelingen en statushouders (idem)

Onderzoek naar medicijngebruik en zelfmanagement van COPD-patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

  • Werving van COPD-patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden (voor interviews over medicijngebruik en zelfmanagement daarvan) (onderzoek van een studente gezondheidswetenschappen) (maart/april/mei)
  • Werving van POHs, huisartsen en longverpleegkundigen voor een eenmalige focusgroepdiscussie om resultaten van 3 te bespreken (juni)

Werving van COPD-patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden voor patiëntenpanel Longfonds

  • Werving van COPD-patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden voor een focusgroepdiscussie van het Longfonds (eind maart/begin april)

Deelnemen?

Heeft u zin en tijd om zelf deel te nemen aan een van de focusgroepdiscussies? Wilt u ons helpen met het benaderen van COPD-patiënten in uw praktijk of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Gudule Boland, Senior projectleider en adviseur Pharos, G.Boland@pharos.nl.

Informatie Kennisdeelprogramma

Hieronder vindt u meer informatie over het Kennisdeelprogramma.
Pharos, GGD GHOR en OTAV zijn bezig met het opzetten van een onderzoek naar de behoefte aan ondersteuning en handvatten in de eerste lijn bij de behandeling van vluchtelingen en statushouders.

Werkt u nu, of mogelijk in de toekomst, met deze doelgroep dan wil Pharos u graag als deelnemer van een focusgroep van 2,5 uur.
Er wordt dan het gesprek aangegaan over uw huidige werkpraktijk, vragen en knelpunten die u daarin tegenkomt en welke behoefte aan ondersteuning of scholing er is vanuit de praktijk.

Uit eerder verkennend onderzoek uitgevoerd door Pharos (zie Kennissynthese) blijkt dat professionals in de gezondheidszorg behoefte hebben aan (aanvullende) kennis, deskundigheidsbevordering, praktische tips en tools en voorlichtingsmaterialen met betrekking tot de gezondheid van en preventie en zorg voor vluchtelingen. De kennisvragen verschillen uiteraard per sector, maar een aantal zaken komen regelmatig terug: Cultuursensitief werken, integraal werken (systemisch), laaggeletterdheid / beperkte gezondheidsvaardigheden, en het bespreekbaar maken van ingewikkelde onderwerpen. Binnen het kennisdelingsprogramma ‘Gezondheid en vitaliteit vluchtelingen’ (uitgevoerd door Pharos en GGD GHOR in nauwe samenwerking met de VNG/OTAV) is de ondersteuning van professionals die werken met vluchtelingen een belangrijk onderdeel. Uitgangspunt is uiteraard afstemming met professionals en koepelorganisaties. Dit doen we onder andere in deze focusgroepen.

De focusgroep zal plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum en tijdstip op het station in Utrecht.